Provozní řád

Bezpečnostní opatření

Výňatek z „Provozního řádu střelnice AWIW Brno, spol. s r.o.“

 

A. Obecné zásady

Každý zájemce o střelbu vstupuje na střelnici na vlastní nebezpečí!

Za bezpečný provoz střelnice je odpovědný správce střelnice,který je označen jmenovkou s označením své funkce!

 

Osoba, která může provádět ostrou střelbu ze zbraní:

 1. Držitel zbrojního průkazu skupin B, C, D, E nebo držitel ZL
 2. Osoba, která nevlastní ZP může střílet v souladu s § 59 zák. 119/2002 Sb.:

          a) ze zbraní zapůjčenou od provozovatele střelnice a to pod dohledem správce střelnice

          b) pokud zapůjčí držitel ZP zbraň osobě, která jej nevlastní musí zajistit bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem

 1. Osoba mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň za dozoru správce střelnice
 2. Každý držitel zbraně je povinen při pobytu v areálu firmy AWIW Brno, spol. s r.o. zachovávat obecná pravidla při zacházení se zbraní
 3. Při dalším pobytu v prostorách střelnice se musí řídit níže stanovenými pravidly pro provoz této konkrétní střelnice

 

Ke střelbě se nepřipustí:

 1. Osoby:
 • u kterých je podezření, že jsou pod vlivem návykových látek nebo alkoholu
 • které nesplňují předpoklad, že budou respektovat ustanovení těchto „Bezpečnostních opatření“
 • které nerespektují pokynů správce střelnice
 1. Zbraně:
 • které podléhají registraci a nemají průkaz zbraně
 • které svým charakterem neodpovídají „Provoznímu řádu“ střelnice
 • které nejsou registrovány na osobu, která s nimi chce provádět střelbu a tato nemá patřičné povolení k jejich použití od PČR a nedoprovází ji majitel zbraně
 • jejichž technický stav neodpovídá bezpečnému použití pro střelbu
 • jejichž použití je zakázáno zákonem č. 170/2013Sb.
 • která není opatřena kusovou ověřovací značkou státní zkušebny zbraní
 • ze služebních zbraní osob, které nevlastní zbrojní průkaz
 1. Střelivo
 • zakázané
 • vojenské
 • nedovoleně upravené nebo trofejní

 

 

B. Postup na střelnici AWIW Brno, spol. s r.o.

 

1.Každý návštěvník střelnice se musí před vstupem na střelnici seznámit s tímto „Výňatkem provozního řádu“,což potvrdí svým vlastnoručním podpisem do „Provozního deníku“.

2.Předloží ke kontrole:

 • zbrojní průkaz, pokud je jeho držitelem
 • zbraň a průkaz zbraně
 • občanský průkaz nebo cestovní pas, pokud nevlastní zbrojní průkaz
 • je vystaven průvodní lístek pro pobyt na střelnici s vyznačením času a dalšími nutnými evidenčními údaji, které nejsou v rozporu s ochranou osobních údajů
 • zájemce, který nevlastní ZP je poučen o bezpečné manipulaci se zbraní a střelivem
 • každý, kdo dostane povolení vstupuje na střelnici musí mít  předepsané chrániče sluchu a ochranné brýle
 • správce střelnice přidělí střílejícímu střelecké stanoviště a poučí jej o  způsobu ovládání zařízení pro pohyb terče
 • terče a střelivo se vydává na palebné čáře střelnice
 • nabíjení zbraně je povoleno pouze těsně před střelbou na palebné čáře
 • střelba se vede jen ve vyznačeném palebném sektoru, tj. na přidělený terč
 • držitel zbrojního průkazu střílí samostatně
 • výcvik ve střelbě osoby, která nevlastní ZP probíhá za přímého řízení správce střelnice, tj. řídí se jeho povely a před střelbou je poučen o bezpečné manipulaci se zbraní a střelivem

 

 Přísně se zakazuje:

 • mířit i nenabitou zbraní na osoby
 • zahájit a vést střelbu z poškozených zbraní
 • střílet na terče v jiném směru
 • střílet po povelu správce střelnice „Palbu zastavit!“
 • odkládat nabitou zbraň, nebo ji předávat jiné osobě
 • střílet na zařízení a vybavení střelnice
 • používat vlastní střelivo do zapůjčené zbraně
 • rozebírat nebo vyjímat části ze zapůjčené zbraně
 • provádět nepovolené úkony s nabitou zbraní (cvičit vyjímání z pouzdra, zasunovat do pouzdra)

 

 

 

POZOR NA SELHANOU!!!

Při selhané neustále mířit do cílové plochy a čekat 30 sec.. Po 30 sec. zbraň vybít, vyjmout náboj z nábojové komory a předat jej správci střelnice

 

 

C. Povely při řízení výcviku osoby, která nevlastní ZP

 

 Nabíjet!

 • vložit naplněný zásobník do zbraně a natažením závěru nabít náboj do  nábojové komory
 • naplnit válec revolveru a přesunout jej do rámu zbraně

  Pálit!

 • provést střelbu

   Palbu zastavit!

 • okamžitě zastavit střelbu, pistoli zajistit a u revolveru vyklopit válec  z rámu.

 

 

 

 

 

      Ověřuji výňatek tohoto provozního řádu:

       Ing. Václav Hajný

       1.2.2016

 

© 2020, všechna práva vyhrazena, AWIW BRNO spol. s r.o., Pražákova 50d, 619 00 Brno